May 1, 2024 Pilgrimage to Santa Cruz (Photos courtesy of Ann Whitman)